Zásady zpracování a ochrany osobních údajů společnosti ZFP akademie, a. s.

Tento dokument vypracovala společnost ZFP Hotely, s.r.o. za účelem poskytnutí kompletních informací o způsobech a podmínkách zpracování osobních údajů společností. Tento dokument slouží pro Vaši lepší orientaci v problematice ochrany osobních údajů a představuje nástroj pro snadné uplatnění Vašich práv a řešení Vašich požadavků.

1. Právní rámec zpracování

Společnost ZFP Hotely, s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje vždy a výhradně v souladu s platnou legislativou, tedy zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (Nařízení GDPR). Společnost ZFP Hotely, s.r.o. klade na bezpečnost zpracování a ochranu Vašich osobních údajů zvláštní důraz, ochrana Vašich osobních údajů je pro nás absolutní prioritou.

Společnost ZFP Hotely, s.r.o. je povinna se při výkonu své podnikatelské činnosti řídit nad rámec zákona č. 101/2000 Sb., resp. Nařízení GDPR také především těmito právními předpisy, které také stanoví povinnosti s dosahem do oblasti zpracování osobních údajů a jsou pro společnost ZFP Hotely, s.r.o. závazné:

 • Zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

ZFP Hotely, s.r.o. podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, ke kterému můžete v případě, že nebudete spokojeni s postupy ZFP Hotely, s.r.o. při uplatnění Vašich práv, resp. při zpracování Vašich osobních údajů podat stížnost.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

2. Kdo údaje zpracovává

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost ZFP Hotely, s.r.o., IČ 28322011, se sídlem 17. listopadu 3112/12, Břeclav, PSČ 690 02, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 61131 (dále též jako „ZFPH“). Vůči tomuto správci tak můžete uplatňovat veškerá Vaše práva a vůči němu směřovat Vaše dotazy.

ZFPH zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a vybraných obchodních zástupců či spolupracovníků, přičemž vždy platí, že tyto osoby:

 1. jsou důkladně vybírány a prověřovány, jsou bezúhonné a k zajištění řádné ochrany Vašich osobních údajů způsobilé,
 2. jsou vázány povinností mlčenlivosti pod přísnými sankcemi,
 3. jsou vázány přísnými pravidly zpracování a zároveň jsou povinny sami zajišťovat veškeré bezpečnostní standardy, které jim ZFPH určuje a které pravidelně kontroluje,
 4. zpracovávají vždy pouze takový rozsah Vašich osobních údajů, který je pro plnění daného úkonu zpracování nezbytný, a to pouze po nezbytně nutnou dobu,
 5. Vaše osobní údaje zpracovávají vždy pouze v bezpečném prostředí informačního systému ZFPH na zabezpečených prostředcích výpočetní techniky,
 6. jsou povinny veškeré činnosti zpracování osobních údajů důsledně zaznamenávat,
 7. podléhají pravidelné a soustavné kontrole plnění povinností při zpracování a dodržování bezpečnostních standardů ZFPH.

3. Jaké osobní údaje ZFPH zpracovává

ZFPH v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovává výhradně takové údaje, které jí ukládá příslušný právní předpis a takové údaje, které jsou nezbytné pro jednání ZFPH a jejích obchodních zástupců/spolupracovníků s odbornou péčí, tedy výhradně údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření vhodné nabídky ubytovacích, stravovacích a jiných služeb poskytovaných ZFPH. ZFPH dále zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků a třetích osob, které jsou nezbytné pro řádné plnění povinností ZFPH dle příslušných právních předpisů a konkrétní smlouvy (pracovní, dodavatelské, kupní atd.). Za tímto účelem ZFPH zpracovává tyto kategorie údajů:

 1. identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší identifikaci (jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, číslo dokladu totožnosti, IČ apod.),
 2. kontaktní údaje – osobní údaje sloužící k zajištění kontaktu s Vámi (adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
 3. osobní údaje zaměstnanců, spolupracovníků a třetích osob – ZFPH zpracovává osobní údaje těchto osob v rozsahu, který jí ukládají příslušné právní předpisy, nebo v rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností dle příslušného smluvního dokumentu.
  Osobní údaje uvedené pod body i. až III. je ZFPH povinna zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, neboť jejich zpracování ZFPH ukládají příslušné právní předpisy, případně je ZFPH oprávněna tyto zpracovávat v souvislosti s plněním smluvní povinnosti či na základě oprávněného zájmu (viz dále). I nadále ale platí, že je výhradně na Vás, zda ZFPH Vaše osobní údaje poskytnete či nikoliv. V případě, že ale osobní údaje v požadovaném rozsahu neposkytnete, může nastat situace, kdy ZFPH smlouvu s Vaší osobou neuzavře nebo službu neposkytne.
 4. osobní údaje pro marketingovou činnost ZFPH – osobní údaje, které ZFPH zpracovává za účelem marketingové činnosti ZFPH , zejména zasílání obchodních sdělení či reklamy (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa),
 5. fotografie/videa – jedná se o fotografie/videa z akcí, setkání či školení, k jejichž pořízení je nutný samostatný souhlas, fotografie a videa mohou být využity v rámci marketingové propagace ZFPH, a to jejich zveřejněním na sociálních sítích, v internetových prezentacích ZFPH, v letácích apod.

Osobní údaje uvedené pod body iv. a v. je ZFPH oprávněna zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, a to vždy po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu trvání takového souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním je zcela dobrovolné a nemá vliv na uzavření smlouvy či poskytnutí služby.

ZFPH zpracovává osobní údaje vždy pouze v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu, osobní údaje získané za jedním účelem, nesmí použít pro jiný účel, nejsou-li tyto účely vzájemně slučitelné.

ZFPH zpracovává zpravidla jen takové osobní údaje, které jste jí, resp. spolupracovníkovi ZFPH osobně poskytli. V některých ojedinělých případech získává ZFPH osobní údaje rovněž z veřejně dostupných zdrojů (síť internet) nebo od orgánů veřejné moci (soudy, exekutoři, dozorové orgány apod.), případně od jiných správců nebo svých zpracovatelů (např. od ostatních společností patřících do skupiny ZFP, od svých obchodních zástupců/spolupracovníků anebo od obchodních partnerů.

ZFPH v postavení zpracovatele osobních údajů může získávat osobní údaje rovněž od osoby správce (obchodní partner), pro něhož zpracovává na základě písemného pověření osobní údaje.

4. Za jakým účelem ZFPH osobní údaje zpracovává

Společnost ZFPH zpracovává Vaše osobní údaje za těmito účely:

 1. poskytování ubytovacích, stravovacích a jiných služeb správce,
 2. plnění zákonných povinností,
 3. plnění smluvních povinností,
 4. ochrana osob, majetku, dat, obchodního tajemství a oprávněných zájmů osob, včetně řádné identifikace a autentizace jednajících osob,
 5. určení, výkon a obhajoba právních nároků ZFPH,

za účely uvedenými pod písm. a) až e) je ZFPHoprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR případně i bez Vašeho souhlasu.

 1. Marketingové akce a propagační činnost ZFPH – zasílání marketingových nabídek, reklamy, prodejní akce, akce sloužící ke zvýšení povědomí o značce a podpora a rozvoj prodeje, propagace v rámci internetového prostředí,
 2. marketingová a propagační činnost dceřiných společností pod značkou ZFP – zasílání marketingových nabídek, reklamy, prodejní akce, akce sloužící ke zvýšení povědomí o značce a podpora a rozvoj prodeje,
 3. případně další účely.

Za účely uvedenými pod písm. f) až h) zpracovává ZFPH osobní údaje výhradně s Vaším souhlasem.

ZFPH je oprávněna osobní údaje zpracovávat vždy také (je-li to v daném případě relevantní) za účelem určení, výkonu a obhajoby vlastních právních nároků, a to i přes to, že osobní údaje byly získány za jiným účelem. Takto je ZFPH oprávněna postupovat, jestliže původní účel a účel obhajoby právních nároků spolu jakkoliv souvisí, resp. na sebe navazují.

5. Na jakém právním základě a po jakou dobu ZFPH osobní údaje zpracovává

ZFPH zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 6, případně čl. 9 Nařízení GDPR na těchto právních základech:

 1. souhlas subjektu údajů – na tomto právním základě jsou zpracovávány osobní údaje tehdy, neexistuje-li (není-li možné uplatnit) jiný právní základ zpracování, a to vždy po dobu trvání účelu, pro který byly osobní údaje získány, nejdéle však do odvolání souhlasu, přičemž platí, že v těchto případech zpracování máte vždy právo svůj souhlas odvolat (způsoby odvolání souhlasu jsou uvedeny dále),
 2. plnění smluvní povinnosti – byla – li mezi Vámi a ZFPH uzavřena smlouva, jíž jste Vy i ZFPH smluvní stranou, je ZFPH oprávněna zpracovávat osobní údaje, které získala při plnění smlouvy, resp. které jsou pro výkon práv a povinností ze smlouvy nezbytné, a to po dobu trvání příslušné smlouvy,
 3. plnění právní povinnosti – ZFPH je povinna zpracovávat vybrané osobní údaje, pokud jí takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis, a to po dobu stanovenou v příslušném právním předpisu. Pro činnost ZFPH jsou ve vztahu ke zpracování osobních údajů relevantní zejména tyto právní předpisy:
  1. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  2. zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
  3. zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
  4. zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
  5. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  6. zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
  7. zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů,
  8. zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  9. případně právní předpisy tyto doplňující, měnící nebo nahrazující,
 4. oprávněný zájem ZFPH – v takovém případě ZFPH zpracovává osobní údaje po dobu trvání jejího oprávněného zájmu. V případě, že uplatníte námitku proti takovému zpracování odůvodněnou Vaší individuální situací a této námitce po řádném posouzení ZFPH vyhoví, pak je ZFPH povinna ukončit dané zpracování.
  Oprávněnými zájmy ZFPH se rozumí zejména oprávněný zájem:

  1. na výkonu činnosti jako své hlavní výdělečné činnosti, která je zdrojem příjmů ZFPH spočívající v poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ZFPH má zájem na výkonu své podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy a v nejlepším zájmu hosta, tedy je povinna jednat s odbornou péčí, a takto může jednat pouze tehdy, má-li dostatek informací o hostovi, kterému vytváří vhodnou nabídku služeb,
  2. na zabezpečení základních organizačních a funkčních procesů ZFPH,
  3. na určení, výkonu a obhajobě právních nároků ZFPA, v tomto případě dochází k omezení rozsahu zpracovávaných osobních údajů na nezbytné minimum a dalšímu omezení přístupu k osobním údajům pouze vymezeným osobám,
  4. na ochraně osob, majetku, dat, obchodního tajemství a oprávněných zájmů osob včetně zájmu na řádné identifikaci a autentizaci jednajících osob (např. ZFPH může zpracovávat přístupové kódy či hesla do některých aplikací, které Vám byly přiděleny, za účelem evidence, že jste to právě a jedině Vy, kdo v dané aplikaci činí konkrétní kroky, čímž chrání Vás, ZFPH i třetí osoby).

Každý osobní údaj může být zpracováván na základě více právních základů. Každý osobní údaj může být zpracováván, pokud existuje alespoň jeden právní základ pro jeho zpracování. Odpadne-li poslední právní základ pro zpracování daného osobního údaje, musí být osobní údaj řádně zlikvidován.

6. Komu mohou být osobní údaje předány

ZFPH je oprávněna osobní údaje poskytnout těmto subjektům:

 1. státním orgánům a dalším subjektům v rámci plnění zákonné povinnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (např. zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů apod.),
 2. zpracovatelům osobních údajů na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů a poskytnutí dostatečných technických a organizačních záruk k ochraně osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, účetní apod.),
 3. zaměstnancům či dalším osobám v obdobném smluvním vztahu k ZFPH za účelem plnění jejich pracovních povinností jménem ZFPH,
 4. dalším subjektům, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků ZFPH (např. soudy, exekutoři, celní úřady, advokáti apod.),
 5. obchodním zástupcům/spolupracovníkům ZFPH za účelem plnění jejich právních povinností,
 6. se souhlasem subjektu údajů dalším osobám,

přičemž vždy platí, že osobní údaje jsou výše uvedeným příjemcům poskytovány pouze v rozsahu nezbytném pro stanovený účel a po nezbytnou dobu.

7. Zásady bezpečnosti osobních údajů

Společnost ZFPH důsledně dbá na dodržování všech bezpečnostních a organizačních opatření, které za účelem ochrany osobních údajů zavedla.

ZFPH pravidelně a důsledně kontroluje dodržování bezpečnostních a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů, pravidelně vyhodnocuje zjištěné skutečnosti a svá bezpečnostní a organizační opatření dle potřeby aktualizuje.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně k tomu pověřenými osobami, které ZFPHdůsledně

prověřuje jak před zahájením zpracování, tak v jeho průběhu. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou vázány povinností mlčenlivosti pod přísnými sankcemi.

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit

Čl. 15 – 22 Nařízení GDPR vymezuje práva, která můžete vůči ZFPH uplatnit. Pro usnadnění výkonu Vašich práv vytvořila ZFPH jednoduchý formulář. Prosíme, používejte vždy tento formulář, předejdete tím zbytečnému prodlužování celého procesu uplatnění práv a případným dalším možným komplikacím.

Vyplněný a podepsaný formulář zasílejte, prosím, na adresu:

ZFP Hotely, s.r.o.
17. listopadu 3112/12
690 02 Břeclav

Podepsaný a vyplněný formulář NEDOPORUČUJEME z důvodu ochrany Vašich osobních údajů zasílat prostřednictvím nešifrované e-mailové zprávy.

Máte možnost uplatit dle Vašeho uvážení tato práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům – ZFPH Vám poskytne výpis (potvrzení) o osobních údajích zpracovávaných o Vaší osobě v rozsahu dle čl. 15 Nařízení GDPR na základě žádosti (formuláře) s Vaším úředně ověřeným podpisem,
 2. právo na opravu nepřesných osobních údajů – zjistíte-li, že o Vás ZFPH zpracovává nepřesné či neaktuální osobní údaje, je ZFPH povinna bez zbytečného odkladu poté, co o tom bude vyrozuměna, provést opravu nepřesných osobních údajů, provádí se na základě písemné žádosti (formuláře),
 3. právo na výmaz – v případech stanovených v čl. 17 Nařízení GDPR ZFPH vymaže zpracovávané osobní údaje (jde zejména o případy, kdy byste odvolali souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní základ pro takové zpracování, kdy byste uplatnili námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody ZFPH pro zpracování, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely,…), provádí se na základě písemné žádosti (formuláře) nebo automaticky, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro daný účel zpracování,
 4. právo na omezení zpracování – po dobu, než ZFPH posoudí oprávněnost Vaší námitky proti zpracování nebo po dobu, než ZFPH ověří přesnost osobních údajů tam, kde jejich přesnost popíráte, anebo v případě, že zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz a místo toho žádáte o omezení použití, omezí ZFPH přechodně zpracování osobních údajů. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře), pokud žádáte omezení, nebo automaticky v případě uplatnění práva na námitku či opravu,
 5. právo na přenositelnost – je-li zpracování konkrétních osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je-li zároveň prováděno automatizovaně, máte právo získat a předat jinému správci osobní údaje, které se Vás týkají. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře) s Vaším úředně ověřeným podpisem,
 6. právo vznést individuální námitku – je-li zpracování založeno na základě oprávněného zájmu ZFPH, máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace námitku proti takovému zpracování. Námitka bude ZFPH důkladně posouzena. Námitce bude vyhověno, převažuje-li Váš individuální zájem nad oprávněnými zájmy ZFPH. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře),
 7. právo vznést absolutní námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, můžete vznést absolutní námitku. Na rozdíl od individuální námitky dle písm. f) tohoto článku se tato námitka neposuzuje, ale automaticky dochází k ukončení zpracování pro tyto účely. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře), nebo kliknutím na odkaz uvedený přímo v konkrétní elektronické marketingové zprávě,
 8. právo odvolat souhlas se zpracováním – souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné odvolat buď jako celek nebo pro jednotlivé účely zpracování. ZFPH nebude nadále zpracovávat osobní údaje, k jejichž zpracování byl souhlas odvolán, nemá-li k tomu jiný právní základ zpracování. Souhlas lze odvolat elektronicky vyplněním a potvrzením formuláře odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Vám bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu po zaslání zprávy na emailovou adresu odvolanisouhlasu@hotelakademie.cz nebo vyplněním formuláře pro odvolání souhlasu a jeho odesláním prostřednictvím pošty na adresu sídla společnosti ZFP Hotely, s.r.o., 17. listopadu 3112/12, Břeclav, PSČ 690 02.
 9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo – toto právo se neuplatňuje, ZFPH neprovádí žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní nebo obdobné účinky.

Ve všech výše uvedených případech Vám ZFPH bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení Vaší žádosti poskytne informace o tom, jak byla Vaše žádost vyřešena. Lhůtu lze s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce.

V případech, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ZFPH odmítnout žádosti vyhovět nebo uložit za zpracování žádosti administrativní poplatek zohledňující náklady spojené s poskytnutím informací.

Nesouhlasíte-li s postupem ZFPH při řešení či ochraně Vašich práv, nebo při zpracování Vašich osobních údajů, případně máte-li jiné poznatky či připomínky, můžete využít pro tyto účely e-mailovou adresu info@hotelakademie.cz, kam nám můžete Vaše připomínky zaslat. Každou Vaší připomínkou se budeme zabývat.